Een snelle inspectie volgens de Quick Scan methode

De opname is gebaseerd op visuele inspectie van de bouwkundige en installatietechnische elementen. Destructief of ander specialistisch onderzoek blijft hierbij buiten beschouwing. Het doel is om aan te geven dat er iets aan de hand is.

Inspectie volgens de Quick Scan methode

De inspectiemethode die is toegepast, heet de Quick Scan. De Quick Scan biedt een snelle methode voor de toetsing van de woning op basis van vooraf vastgestelde aspecten en prestatieomschrijvingen. Als uitgangspunten voor een opname gelden:

  • beperking in tijd;
  • aspecten en prestatieniveaus worden vooraf vastgesteld;
  • met minimale inspanning genereren van een optimaal resultaat (20-80% regel).

Kostenraming

Alle kostenramingen zijn gebaseerd op professionele uitvoering en het één op één vervangen van de betreffende elementen.

Doe-het-zelf werk is uiteraard goed mogelijk. In overleg met de inspecteur kan vaak wel bepaald worden welke werkzaamheden meer of minder geschikt zijn voor een doe-het-zelf uitvoering.

De conditie van het bouwdeel

Per bouwdeel wordt de aangetroffen onderhoudstoestand (de conditie) op bouwkundige gebreken weergegeven door een cijfer. De betekenis van deze cijfers is als volgt:

0 Van het betreffende bouwdeel is geen conditie aan te geven (niet inspecteerbaar)
1 uitstekend Nieuwbouw kwaliteit op basis van een gedegen ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze. Zeer incidenteel kan een gebrek voorkomen ten gevolge van een calamiteit (bijvoorbeeld vandalisme) maar niet door veroudering.
2 goed Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in lichte mate. Het bouwdeel/-element is ‘ingelopen’, de ‘nieuwigheid’ is er duidelijk af. Functievervulling is zondermeer gewaarborgd.
3 redelijk Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste echte gebreken zoals houtrot, corrosie e.d. Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen. Incidenteel kan een storing in de functievervulling opgetreden zijn.
4 matig Het verouderingsproces heeft het bouwdeel/-element duidelijk in zijn greep. De beste tijd is voorbij, het einde nadert. Storingen in de functievervulling komen plaatselijk voor en/of zijn reeds meerdere malen voorgekomen. Conditie 4 is eigenlijk niet meer toelaatbaar.
5 slecht Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden. Regelmatig komen ernstige gebreken voor. De functievervulling van het totaal is niet meer gewaarborgd. Het einde is in feite bereikt.

Visuele inspectie

De beoordeling van de conditie is gebaseerd op een visuele inspectie.

Onderdelen welke niet of slechts gedeeltelijk waarneembaar zijn, worden ingeschat op basis van ouderdom en gemiddeld geldende levensduren voor die bouwdelen.

Urgentie van onderhoud

De urgentie van te voeren onderhoudsactiviteiten kunnen per gebouwdeel verschillen. Daarom worden de volgende urgentiecoderingen onderscheiden:

Urgentie 1 Onderhoudsactiviteiten waarvan uitstel gevaarlijke en/of ongezonde situaties oplevert.
Urgentie 2 Onderhoud waarvan het uitstel omvangrijke gevolgschade tot gevolg heeft, dan wel hogere herstelkosten in de toekomst heeft dan de huidige besparingen op onderhoudskosten (uitstel is nauwelijks mogelijk).
Urgentie 3 Onderhoud dat noodzakelijk is voor de instandhouding van de functie van het element/gebouw (uitstel is in beperkte mate mogelijk).
Urgentie  4 Onderhoud dat noodzakelijk is voor de representatie van het gebouw (vanuit technisch oogpunt kent uitstel nauwelijks bezwaren).